املاک پلاک همدان www.Plake.ir


جستجو
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013833
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013832
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013831
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : امامزاده عبدالله
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013830
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جهان نما
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013829
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013828
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013827
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013827
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013827
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013826
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013826
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شریعتی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013826
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013825
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013825
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : خیابان کرمانشاه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013825
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013824
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : رکنی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013824
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : گلزار
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013823
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهرک فرهنگیان
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013822
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۶
تعداد بازدید : 3
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : جوادیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013821
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۵
تعداد بازدید : 5
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : شهید زمانی
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013820
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۵
تعداد بازدید : 4
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013819
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۵
تعداد بازدید : 5
No Image
رهن واجاره آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : استادان
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013818
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 7
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : جانبازان
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013817
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 8
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : مهدیه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013816
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : گلزار
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013815
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار احمدی روشن
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013814
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 6
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : بلوار احمدی روشن
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013814
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 7
No Image
فروش آپارتمان
شهر : همدان
منطقه : پردیس
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013813
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۴
تعداد بازدید : 8
No Image
رهن واجاره خانه
شهر : همدان
منطقه : 18 متری شکریه
متراژ بنا :
قیمت به متر یا اجاره : تومان
قیمت کل یا ودیعه : تومان
کد ملک : 20013812
تاریخ ثبت : ۱۴۰۲/۹/۱۳
تعداد بازدید : 12

صفحه 1 از 139